CO DĚLÁME

V rámci své profese se denně setkáváme s dětmi, které potřebují psychologickou péči a podporu. Opakovaně narážíme na fakt, o němž média již delší dobu píší – tedy že se v posledních letech zhoršuje psychický stav dětí a zároveň se snižuje dostupnost odborné péče pro děti.

Skupinová terapie umožňuje pomáhat více dětem najednou. Oproti individuální psychoterapii přináší i další výhody – učí děti navazovat a udržovat vztahy s druhými, komunikovat mezi sebou a vzájemně se podporovat v rámci vrstevnických vztahů. Pomáhá také snižovat pocity stigmatizace, které se u dětí mohou v souvislosti s psychoterapií objevovat

Skupinová setkání se skládají z různorodých aktivit: vedle klasického rozhovoru v kruhovém rozsazení využíváme kreativní způsoby práce, jako jsou kresebné techniky, tvorba příběhů, dramatizace, relaxace nebo imaginace. Nabízíme dětem prostor, ve kterém se mohou cítit bezpečně a mají možnost lépe porozumět sami sobě. Záleží nám také na tom, aby děti chodily do skupiny rády.

Skupinovou psychoterapii obohacují pobyty v přírodě, které jsou nedílnou součástí terapeutického procesu. Tyto výjezdy výrazně rozšiřují a umocňují zážitek z účasti ve skupině a vytvářejí přirozené prostředí pro získávání sociálních i praktických dovedností. Vycházíme tak mimo jiné z principů zážitkové terapie a zážitkové pedagogiky. Vědomí dítěte, že výjezd zvládlo, navíc může významně podpořit jeho sebedůvěru a pozitivní vnímání sebe sama.

Také přírodu samotnou chápeme jako podstatný prvek naší práce. Celá řada výzkumů dokazuje, že pobyt v přírodě automaticky navozuje příznivější fyzický i psychický stav a příroda je vhodným prostředím pro sebepoznání a seberozvoj (viz např. Daniš ,Doležalová , Hanson-Baiden nebo Sweet). Les, louku či zahradu lze navíc přímo využít v mnoha hravých terapeutických technikách. V zahraničí již existuje celá řada organizací, které terapeutickou práci v přírodě začlenily do svého běžného fungování, jako například organizace The Wilderness Foundation UK, kde byla jedna ze zakladatelek na stáži.

Naším cílem je, aby byla dětská terapie otevřená opravdu všem dětem bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí. Právě k dětem ze znevýhodněného prostředí se pomoc často nedostane, sociální diverzita skupiny může mít navíc pozitivní vliv na překonávání psychosociálních bariér. Naše služby proto nabízíme pouze za minimální provozní poplatek a jejich provoz financujeme z veřejných zdrojů a od soukromých dárců.

Jestliže Vás toto téma zajímá blíže, v sekci Články a odkazy naleznete přehled publikací a podcastů o vlivu přírody na fyzické a psychické zdraví dětí i dospělých a o využití přírody v terapii.